چهارمین نمایشگاه توانمندی شهرکها ونواحی صنعتی

چهارمین نمایشگاه توانمندی های شهرکها ونواحی صنعتی از مورخ 19 لغایت 21 اسفند 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ساعت بازدید 15 الی 20

Image

حضور شرکت تولیدی بازرگانی برزگر در چهارمین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ،شهرکها ونواحی صنعتی استان قزوین از مورخ 19 لغایت 21 اسفند 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ساعت بازدید 15 الی 20